New Jersey Wic

Oświadczenie o niedyskryminacji

Oświadczenie o niedyskryminacji

Zgodnie z federalnym prawem dotyczącym praw obywatelskich oraz przepisami i politykami dotyczącymi praw obywatelskich U.S. Department of Agriculture (USDA, Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), instytucja ta nie może dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć (w tym tożsamość płciową i orientację seksualną), niepełnosprawność, wiek, odwet za wcześniejsze działania na rzecz praw obywatelskich.

Informacje o programie mogą być udostępniane w językach innych niż angielski. Osoby niepełnosprawne, które wymagają alternatywnych środków komunikacji w celu uzyskania informacji o programie (np. alfabet Braille’a, duży druk, taśma audio, amerykański język migowy), powinny skontaktować się z odpowiedzialną agencją stanową lub lokalną, która administruje programem, lub z TARGET Center (Centrum TARGET) USDA pod numerem (202) 720- 2600 (głos i TTY) lub skontaktować się z USDA za pośrednictwem Federal Relay Service (Federalna Służba Przekazu) pod numerem (800) 877-8339.

Aby złożyć skargę dotyczącą dyskryminacji w programie, wnioskodawca powinien wypełnić formularz AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form (formularz skargi dotyczącej dyskryminacji programu USDA), który można uzyskać online pod adresem: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, z dowolnego biura USDA, dzwoniąc pod numer (866) 632-9992 lub pisząc list zaadresowany do USDA. List musi zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu skarżącego oraz pisemny opis domniemanego działania dyskryminacyjnego wystarczająco szczegółowy, aby poinformować Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR, Asystent Sekretarza ds. Praw Obywatelskich) o charakterze i dacie domniemanego naruszenia praw obywatelskich. Wypełniony formularz lub pismo AD-3027 należy przesłać do USDA:

Ta instytucja stosuje się do zasad równouprawnienia.