New Jersey Wic

Deklarasyon pou pa Fè Diskriminasyon

Deklarasyon pou pa Fè Diskriminasyon

Selwa lwa federal sou dwa sivil ak règleman ak politik sou dwa sivil U.S. Department of Agriculture (USDA, Depatman Agrikilti Etazini), yo entèdi enstitisyon sa a fè diskriminasyon sou baz ras, koulè po, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan li idantite seksyèl ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, oswa vanjans poutèt aktivite ou te fè oparavan ki gen rapò ak dwa sivil.

Yo gendwa rann enfòmasyon sou pwogram lan disponib nan lang ki pa lang Anglè. Moun ki gen andikap ki mande lòt mwayen kominikasyon pou yo jwenn enfòmasyon sou pwogram lan (pa egzanp, Bray, gwo ekriti, kasèt, Lang Siy Ameriken), ta dwe kontakte ajans Eta oswa lokal ki responsab jesyon pwogram lan oswa TARGET Center (Sant TARGET) USDA a nan (202) 720-2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè Federal Relay Service (Sèvis Relè Federal) la nan (800) 877-8339.

Pou depoze yon plent pou diskriminasyon pwogram lan fè, yon Plenyan (moun k ap depoze plent) ta dwe ranpli yon Fòm AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form (Fòm Plent pou Diskriminasyon Pwogram USDA) li kapab jwenn sou entènèt nan: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, nan nenpòt biwo USDA, oswa lè li rele nan (866) 632-9992, oswa lè li ekri yon lèt voye bay USDA. Lèt la dwe genyen non, adrès, nimewo telefòn plenyan an, ak yon deskripsyon alekri pou swadizan aksyon diskriminatwa a ki bay ase detay pou li enfòme Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR, Sekretè Adjwen pou Dwa Sivil) la sou nati swadizan vyolasyon dwa sivil la ak dat li di yo te fè vyolasyon an. Fòk li soumèt fòm AD-3027 li ranpli a oswa lèt la bay USDA nan:

Enstitisyon sa a se yon kote tout moun genyen menm chans.